Ogólne warunki współpracy handlowej P.P.H.U. „Duet” Piotr Bęben

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki współpracy handlowej (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do umów zawieranych przez Piotra Bęben, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ”Duet” Piotr Bęben z siedzibą w Iwoniczu pod adresem Iwonicz, ul. Floriańska, nr 234A, 38-440 Iwonicz-Zdrój, NIP 6842525829, REGON 181039734 (dalej jako ”DUET”) z kontrahentami (dalej jako ”Zamawiający”).
 2. Zamawiającym jest klient DUET, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Warunki stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy DUET a Zamawiającym.
 4. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail oznacza akceptację niniejszych Warunków.
 5. Postanowienia Warunków wyłączają możliwość stosowania wzorów umów, regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży stosowanych przez kontrahentów DUET. DUET nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Zamawiającego, chyba że strony wyraźnie to uzgodnią.
 6. Treść niniejszych warunków jest dostępna na stronie internetowej www.torby-duet.com.pl (dalej jako ”Strona internetowa”) w zakładce Ogólne Warunki Współpracy. Na życzenie Zamawiającego Warunki mogą być przesłane na jego adres e-mail w formie elektronicznej.
 7. Informacje udzielane przez DUET w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki dostępne na Stronie internetowej nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamawiający składa zapytanie ofertowe na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail należące do DUET, w tym: biuro@torbyduet.pl, oraz na adresy e-mail przedstawicieli i pracowników DUET. W odpowiedzi na otrzymane zapytanie DUET sporządza ofertę. Jeżeli w treści oferty nie wskazano inaczej, oferta jest ważna przez okres 14 dni od daty jej przesłania Zamawiającemu.
 2. Po otrzymaniu i uzgodnieniu oferty Zamawiający składa zamówienie na piśmie lub drogą elektroniczną. Wraz ze złożeniem zamówienia Zamawiający dostarczy w formie elektronicznej materiały niezbędne do przygotowania projektu graficznego dla przedmiotu zamówienia, w tym logotypy oraz inne elementy graficzne.
 3. W przypadku zamówień z nadrukiem reklamowym Zamawiający zatwierdzi w sposób pisemny lub mailowy przesłany przez DUET projekt graficzny. Realizacja zamówienia jest możliwa dopiero po pisemnym lub mailowym zatwierdzeniu projektu graficznego.
 4. DUET potwierdza przyjęcie zamówienia pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia DUET podsumuje ustalenia stron, w tym łączną cenę, ilość produktu, termin realizacji zamówienia, sposób i koszty dostawy, oraz prześle Zamawiającemu ostateczną specyfikację produktową, zawierającą parametry techniczne produktu.
 5. Oferty DUET są wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez DUET. Do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oferta może być w każdym czasie odwołana lub zmodyfikowana. Strony wyłączają stosowanie art. 682 kodeksu cywilnego.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy DUET a Zamawiający następuje z chwilą złożenia przez DUET oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 7. Na prośbę DUET Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia kopii dokumentów rejestrowych firmy: numeru NIP, Regon, wpisu do ewidencji czy też KRS. DUET zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Zamawiającego w bazie KRD.
 8. Osoba dokonująca zamówienia w imieniu Zamawiającego oświadcza, że jest umocowana do zawierania umów w imieniu Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
  1. zatwierdzony przez Zamawiającego projekt graficzny wraz z kolorami druku,
  2. specyfikacja produktowa zawierająca parametry techniczne,
  3. wzorzec kolorystyczny wykonany na podstawie przesłanych materiałów graficznych (w sytuacji kiedy Zamawiający poprosi o taki wzorzec i zaakceptuje koszty przygotowania tego wzorca).
 2. Wszelkie zmiany w parametrach technicznych produktu dokonane po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wymagają potwierdzenia przez DUET na piśmie lub w drodze wiadomości e-mail.
 3. DUET ze względów technologicznych dopuszcza następującą tolerancję nakładu realizowanego w stosunku do zamówionego nakładu: +/- 5 %, chyba że ustalone warunki realizacji stanowią inaczej. W sytuacji, gdy Zamawiający nie bierze pod uwagę tolerancji nakładu, powinien o tym fakcie poinformować DUET najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.
 4. DUET ze względów technologicznych dopuszcza możliwość tolerancji 5 mm +/- dla wymiarów przedmiotu zamówienia określonych w specyfikacji produktowej. Tolerancja wymiarów dotyczy szerokości, głębokości i wysokości zamawianego produktu.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przystąpienie do wykonania przez DUET zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 2. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne ze zleceniem wykonania wszelkich prac graficznych i przygotowawczych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający dostarczając materiały graficzne do realizacji zamówienia oświadcza, że ma uprawnienia do dysponowania prawami autorskimi do dostarczonych materiałów oraz wszelkimi znakami towarowymi, zaś prawa te nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich oraz że korzystanie z tychże praw w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.
 4. DUET zastrzega możliwość przesunięcia ustalonego terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy termin akceptacji projektu graficznego lub potwierdzenia specyfikacji produktowej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu przesłania go Zamawiającemu. Zamawiający zostanie poinformowany o przesunięciu terminu w formie pisemnej lub mailowej.
 5. DUET zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie umówionym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od DUET, w tym z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany o przesunięciu terminu wykonania zamówienia na piśmie lub w drodze wiadomości e-mail.

V. PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

 1. Koszty przygotowania zamówienia do druku zawarte w cenie sprzedaży zawierają:
  1. montaż elektroniczny składu,
  2. koszty korekty przesłanego projektu do 1 godziny pracy studia DTP,
  3. w przypadku zadruku offsetowego: koszty wykonania płyt offsetowych technologii CTP.
 2. W przypadku gdy dostarczone przez Zamawiającego materiały graficzne wymagają znacznych nakładów pracy celem ich dostosowania do realizacji zamówienia lub nie gwarantują wykonania zamówienia w sposób prawidłowy, DUET zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej ceny lub podwyższenia oferowanej ceny za przygotowanie do druku. W takiej sytuacji DUET poinformuje Zamawiającego o dodatkowych kosztach, które wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie lub w drodze wiadomości e-mail.
 3. DUET zastrzega sobie prawo do korekty projektu graficznego i dostosowania go do własnych wymagań produkcyjnych, przy czym korekta projektu dostarczonego przez Zamawiającego, która narusza jego integralność, może zostać dokonana za zgodą Zamawiającego.
 4. Wszelkie materiały pomocnicze, pliki produkcyjne, matryce oraz pliki naświetleń wykonane w celu realizacji zamówienia są własnością DUET i nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z zamówienia po potwierdzeniu zamówienia oraz po przystąpieniu przez DUET do wykonania prac związanych z jego realizacją, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez DUET kosztów, w tym do zwrotu udokumentowanych kosztów zakupu materiałów i urządzeń, a kosztów związanych z nakładem pracy poczynionym w celu przygotowania produkcji zgodnie z treścią zamówienia. Zwrot kosztów nie może przekraczać 100 % wartości danego zamówienia.
 6. Edycja elementów Key Visual marki Klienta (elementów graficznych)
  Podkreślamy, że po akceptacji przesłanychprzez duet plików graficznych / produkcyjncyh (do akceptacji), odpowiedzialność za wszelkie dokonane zmiany w elementach Key Visual (elementach graficznych) marki Klienta – przechodzi/ spoczywa na Kliencie. Akceptacja potwierdza kompletność projektu oraz eliminuje możliwość zgłoszenia przez Klienta reklamacji, dotyczących błędów czy braków w elementach grafiki po finalnym wydruku toreb papierowych producenta Duet.
  Prosimy zatem o dokładne sprawdzenie wszystkich zmian przed ich ostatecznym zatwierdzeniem. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują wsparcia przy weryfikacji plików – pozostajemy do Państwa dyspozycji.
  Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż wszystkie działania związane z ingerencją w przesłane przez Państwa elementy Key Visual (elementy graficzne) zostały wykonane na Państwa prośbę i za Państwa zgodą.

VI. NADRUK REKLAMOWY

 1. Wszystkie nadruki reklamowe wykonywane są w procesie kolorów Pantone lub w procesie CMYK. DUET przyjmuje standardy kolorystyczne dla wykonania prac drukarskich wyłącznie w tych systemach.
 2. Kolory nadruku reklamowego, ze względu na różne parametry podłoża drukarskiego, jakim jest papier (rodzaj, struktura, powleczenie, kolor papieru), jak i przez stosowane operacje uszlachetniające (np. laminowanie lub lakierowanie), mogą odbiegać od kolorów zawartych we wzorniku Pantone.
 3. Zgodność kolorów druku ze wzorcami kolorystycznymi przyjmuje się wyłącznie dla wydruków reklamowych przed operacjami uszlachetniającymi powierzchnię papieru np. przed lakierowaniem lub laminowaniem.
 4. Jako odniesienie wzornika kolorów Pantone przyjmuje się: dla papierów powlekanych -system kolorów C coated.
 5. Nadruki reklamowe w systemie Pantone wykonywane są oryginalnymi farbami z określoną próbą kolorystyczną, a jedynym odniesieniem zgodności kolorystycznej jest certyfikowana próba dostawcy farby oraz wzornik kolorów Pantone. DUET w przypadku podania numeru koloru farby nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności kolorystyczne z wcześniejszymi wydrukami lub innymi wzorcami kolorystycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego.
 6. Wszelkie konwersje kolorystyczne CMYK na system Pantone oraz Pantone na system CMYK odbywają się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego oraz na jego ryzyko.
 7. Przygotowując pliki produkcyjne dla Klienta dział graficzny duet – producent producent papierowych pozostawia sobie prawo zasugerować Klientowi zmianę wycenionej technologii/kolorystyki druku (CMYK – Pantone).
  Taka sugestia wynika z oceny pliku graficznego (materiałów otrzymanych od Klienta) oraz wybranej (wycenionej i zaakceptowanej) technologii druku. Zmiana ta ma zapewnić najlepsze odwzorowanie kolorów oraz najwyższej jakości druk.
  Jeśli Klient po otrzymaniu sugestii, rezygnuje z sugerowanej zmiany technologii/kolorystyki druku oznacza, że akceptuje ryzyko związane z jakością finalnego wydruku. Odpowiedzialność za finalną jakość wydruku toreb papierowych w tej sytuacji spoczywa na Kliencie.
 8. DUET nie odpowiada za wady powstałe na skutek użycia matryc i wzorów drukarskich dostarczonych przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie prac DUET zauważy w tekście lub grafice błędy i przerwie produkcję, związane z tym dodatkowe koszty będzie ponosił Zamawiający.

VII. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny przedstawione we wszystkich ofertach są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony wedle obowiązującej stawki.
 2. Cena wskazana w oświadczeniu DUET o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest wiążąca dla stron.
 3. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które określane są odrębnie w zależności od sposobu dostawy.
 4. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego DUET do wysokości pełnej kwoty płatności określonej na fakturze.
 5. Dla zamówień z wymaganą przedpłatą ustalona data realizacji zamówienia gwarantowana jest wyłącznie w przypadku zaksięgowania na rachunku bankowym DUET wpłaty w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak wymaganej przedpłaty nie wstrzymuje realizacji zamówienia.
 6. DUET zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j. z dnia 2019.01.21) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności.
 7. DUET ma prawo do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 8. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez DUET faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w zamówieniu.

VIII. DOSTAWA

 1. Sposób dostawy zostanie określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez DUET lub ustalony indywidualnie z Zamawiającym nie później niż w dniu poprzedzającym termin wysyłki.
 2. Koszty dostawy ponosi Zamawiający, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 3. Dostawa towaru może być zrealizowana przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi, pocztowymi lub transportowymi na wskazany przez Zamawiającego adres. Zamawiający może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie DUET.
 4. Zamawiający zobowiązany jest odebrać zamówiony towar. Nieodebranie przesyłki nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki, opakowania zewnętrznego oraz stanu zamówionych produktów, a także dokonania ich oceny pod względem zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Zamawiający powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia magazynu DUET.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Po otrzymaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zbadać jego zgodność z umową. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych Zamawiający może zgłosić reklamację nie później niż w terminie 7 dni od dnia odebrania przedmiotu zamówienia. Po tym terminie Zamawiający traci uprawnienia do powoływania się na wady przedmiotu zamówienia.
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail. Po zgłoszeniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia DUET reklamowanego towaru celem weryfikacji zasadności reklamacji.
 3. DUET rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby DUET. W przypadku uznania reklamacji za zasadną DUET zaoferuje wymianę towaru na nowy, obniżenie ceny lub zwrot środków. Jeżeli wady dotyczą części zamówienia – możliwa jest reklamacja tylko w zakresie wadliwej części.
 4. W przypadku uznania reklamacji oraz zaproponowania zwrotu środków lub wymiany towaru na nowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić całą partię reklamowanego towaru do siedziby DUET. Zwrot środków lub dostarczenie nowego towaru nastąpi dopiero po zwrocie wadliwego towaru przez Zamawiającego do siedziby DUET.
 5. DUET nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia wynikające z jego niewłaściwego przechowywania po odebraniu przez Zamawiającego. DUET zaleca przechowywanie przedmiotu zamówienia w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 6. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedzialność DUET z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność DUET z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się w każdym przypadku do wysokości ceny netto zamówienia, przy czym DUET odpowiadać może jedynie za rzeczywiste, bezpośrednie oraz możliwe do przewidzenia i typowe szkody Zamawiającego.
 8. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych na stronie internetowej DUET, jak i różnice w wyglądzie przedmiotu zamówienia przedstawionego w projekcie, materiałach graficznych i wizualizacjach przesłanych przez DUET w formie elektronicznej, wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji.
 9. DUET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek przez firmy kurierskie i spedycyjne, które świadczą usługi na zlecenie Zamawiającego.

X. MARKETING

 1. Zamawiający wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na wykorzystanie przez DUET materiałów przygotowanych w ramach realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego do celów promocji oraz marketingu towarów i usług świadczonych przez DUET.
 2. W szczególności Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez DUET z wizualizacji, grafik oraz zdjęć produktów wykonanych na rzecz Zamawiającego, w tym zawierających nazwę Zamawiającego, jego znak towarowy (logotyp) oraz inne oznaczenia Zamawiającego, poprzez ich umieszczenie w katalogach reklamowych DUET, folderach promocyjnych, na Stronie internetowej DUET w zakładce ”Realizacje”, na kontach DUET na portalach społecznościowych, a także innych materiałach wykorzystywanych do promocji usług DUET.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DUET danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiającego jest DUET. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w zakładce ”O nas”/”Polityka prywatności, RODO” pod adresem www.torby-duet.pl/polityka-prywatnosci/.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 2. Miejscem wykonania umowy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba DUET.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a DUET rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby DUET.
 4. Wszelkie inne uzgodnienia, zastrzeżenia, zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych Warunków w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Warunków.
 6. DUET uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. DUET powiadomi Zamawiającego, z którym pozostaje w stałej współpracy handlowej, o każdorazowej zmianie Warunków przy składaniu kolejnej oferty po dokonaniu zmiany Warunków.
  torby duet
  Dane kontaktowe

  P.P.H.U "Duet" Piotr Bęben

  Adres:
  ul. Przemysłowa 3B
  38-457 Szczepańcowa

  Darmowa Wycena